Chính sách và quy đinh chung

Thỏa thuận dịch vụ của Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A

Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A!

Trước khi chấp nhận Thỏa thuận, bạn phải đọc kỹ tất cả nội dung của Thỏa thuận và biết đầy đủ các điều khoản của Thỏa thuận, đặc biệt là các điều khoản hạn chế hoặc ngoại lệ. Các mệnh đề hạn chế hoặc ngoại lệ được in đậm hoặc đánh dấu bằng các hình thức khác để thu hút sự chú ý của bạn. Trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ nào về các điều khoản của Thỏa thuận, vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh liên quan của Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A. Bạn không được phép sử dụng dịch vụ trước khi đã đọc và chấp nhận tất cả các điều khoản của Thỏa thuận, các thỏa thuận và quy tắc có liên quan, v.v. Sau khi bạn chọn “đồng ý và gửi Thỏa thuận” (xem trang đăng ký để biết từ ngữ chi tiết) và hoàn tất thủ tục đăng ký , hoặc bạn sử dụng dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào, điều đó sẽ được coi là bạn đã đọc và đồng ý với các hạn chế của Thỏa thuận và các quy tắc nêu trên. Trong trường hợp có bất kỳ hành vi vi phạm Thỏa thuận nào, Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A có quyền đơn phương hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt dịch vụ cho bạn và có quyền điều tra các trách nhiệm liên quan của bạn.

Thỏa thuận dịch vụ (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) được ký bởi bạn và Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A. Nó bao gồm (nhưng không giới hạn) Chính sách quyền riêng tư của Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A và các nội dung khác. Trong trường hợp có thay đổi, Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A sẽ thông báo bằng tin nhắn bằng phần mềm bản quyền mà không cần thông báo thêm. Sau khi có thông báo, thỏa thuận và quy tắc đã thay đổi sẽ tự động trở thành một phần của Thỏa thuận mà không cần thông báo thêm cho bạn về sự đồng ý của bạn. Trong trường hợp phản đối những thay đổi liên quan đó, hãy ngừng sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A; nếu bạn tiếp tục sử dụng nó, điều đó sẽ được coi là bạn không phản đối các quy tắc đã thay đổi và đồng ý tuân theo chúng.

  1. Định nghĩa thuật ngữ

1.1 Phần mềm bản quyền là hệ thống phần mềm do Công ty TNHH Thế giới thông minh S&A phát triển, được tải xuống, cài đặt và ứng dụng trên các thiết bị đầu cuối di động thuộc hệ thống nhất định.

1.2 Dịch vụ là các dịch vụ do Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A và các nhà cung cấp cung cấp cho bạn. Bạn có thể sử dụng các dịch vụ như vậy trên thiết bị đầu cuối di động bằng phần mềm được cấp phép.

  1. Dịch vụ

2.1 Công ty TNHH Thế giới thông minh S&A cung cấp cho bạn các dịch vụ quản lý thiết bị cuộc sống thông minh, dựa vào đó bạn có thể truy cập các thiết bị đầu cuối thông minh trên Công ty TNHH Thế giới thông minh S&A và nền tảng thông minh của nhà cung cấp thông qua Hệ thống kiểm soát của Công ty TNHH Thế giới thông minh S&A, và nhận ra sự liên kết giữa các thiết bị thông minh. Nội dung dịch vụ bao gồm quản lý thiết bị thông minh, báo cáo phân tích và liên kết hiện trường, v.v. Các chức năng này có thể được tối ưu hóa hoặc sửa đổi theo những thay đổi về nhu cầu của người dùng hoặc đánh giá của nhà cung cấp dịch vụ và việc cung cấp dịch vụ có thể bị tạm dừng do bảo trì thường xuyên và đột xuất.

III. Phạm vi dịch vụ

3.1 Công ty TNHH Thế giới thông minh S&A cấp cho bạn quyền sử dụng sản phẩm dựa trên phần mềm này.

3.2 Bạn bị cấm cấp phép, bán, cho thuê, chuyển nhượng, phát hành sản phẩm dưới mọi hình thức hoặc sử dụng sản phẩm cho mục đích thương mại khác.

3.3 Do những hạn chế về nền tảng và thiết bị đầu cuối thích ứng phần mềm, bạn chỉ có thể sử dụng phần mềm được cấp phép trong nền tảng và thiết bị đầu cuối hệ thống được ủy quyền; nếu bạn cài đặt phần mềm được cấp phép trên thiết bị đầu cuối khác, nó có thể làm hỏng chức năng phần cứng hoặc phần mềm của bạn.

3.4 Bạn thừa nhận rằng phần mềm được cấp phép chỉ có thể được sử dụng cho mục đích phi thương mại và việc cài đặt, ứng dụng và chạy phần mềm được cấp phép đều bị cấm. Nếu việc vận hành thương mại đó là cần thiết thì phải có sự ủy quyền trước bằng văn bản và sự cho phép của Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A.

3.5 Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A và các nhà cung cấp của công ty có thể thay đổi, nâng cấp hoặc chuyển giao phần mềm được cấp phép hoặc các chức năng liên quan tùy từng thời điểm và có thể bổ sung thêm các chức năng hoặc dịch vụ mới trong hệ thống phần mềm được cấp phép. Nếu không có thỏa thuận riêng biệt nào đi kèm với các chức năng hoặc dịch vụ mới nói trên, bạn có quyền sử dụng các chức năng và dịch vụ tương ứng, điều này cũng tuân theo Thỏa thuận.

3.6 Bạn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy, tính toàn vẹn và tính hợp pháp của dữ liệu đầu vào cũng như tính hợp pháp của cách bạn lấy dữ liệu và thỉnh thoảng phải sao lưu dữ liệu và thông tin. Bạn phải chịu mọi rủi ro về thiệt hại và mất mát thông tin đó.

3.7 Bạn phải lưu giữ đúng số tài khoản và mật khẩu của mình. Trong trường hợp có bất kỳ lỗ hổng an toàn nào đối với tài khoản của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc để lộ mật khẩu người dùng), bạn phải thông báo kịp thời cho Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A và Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A sẽ hỗ trợ bạn thực hiện các biện pháp xử lý thích hợp. Nếu không, tất cả các hành vi liên quan đến tài khoản của bạn sẽ do bạn đảm nhận và bạn sẽ chịu mọi trách nhiệm.

  1. Một bên thứ ba

4.1 Bạn thừa nhận rằng một số dịch vụ nhất định của Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A và các nhà cung cấp của công ty dựa trên phần mềm hoặc dịch vụ do bên thứ ba cung cấp. Dịch vụ như vậy được thiết lập để tạo thuận lợi cho việc đăng ký của bạn và nhận được sự cho phép pháp lý cần thiết từ bên thứ ba.

4.2 Sản phẩm bao gồm một số thông tin và dịch vụ nhất định của bên thứ ba. Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A và các nhà cung cấp của công ty không kiểm soát cũng như không chịu trách nhiệm về thông tin và dịch vụ của bên thứ ba.

4.3 Bạn thừa nhận rằng Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A và các nhà cung cấp của Công ty không thể đảm bảo rằng phần mềm được cấp phép luôn sử dụng hoặc chứa các dịch vụ đó hoặc phần mềm khác do cùng bên thứ ba cung cấp sẽ được sử dụng trong tương lai. Tương tự như vậy, nó có thể sử dụng các dịch vụ tương tự do bên thứ ba khác cung cấp. Khi đăng ký, phần mềm hoặc dịch vụ tương ứng nói trên phải tuân theo Thỏa thuận này.

  1. Tiêu chuẩn ứng dụng dịch vụ

5.1 Bạn phải sử dụng phần mềm được cấp phép một cách bình thường. Các cách sau đây vi phạm tiêu chuẩn ứng dụng:

1) Phát hành hoặc chia sẻ virus, sâu máy tính, mã độc hại hoặc phần mềm cố tình làm hỏng hoặc thay đổi hệ thống hoặc dữ liệu máy tính;

2) Thu thập thông tin hoặc dữ liệu của người dùng khác mà không được phép, ví dụ: địa chỉ email và những thứ tương tự;

3) Sử dụng sản phẩm một cách tự động nhằm mục đích gây quá tải cho máy chủ hoặc can thiệp, làm hư hỏng máy chủ web và liên kết mạng dưới các hình thức khác.

4) Cố gắng truy cập dữ liệu máy chủ hoặc liên lạc dữ liệu của sản phẩm mà không được phép;

5) Người dùng khác có thể đánh dấu hoặc làm hỏng ứng dụng sản xuất.

5.2 Bạn hiểu và đồng ý rằng:

1) Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A sẽ xác định xem bạn có liên quan đến việc vi phạm các tiêu chuẩn trên hay không và đình chỉ hoặc chấm dứt giấy phép ứng dụng của bạn theo kết quả xác định hoặc thực hiện hạn chế chế độ khác theo sự đồng ý.

2) Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A sẽ trực tiếp xóa những thông tin vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền lợi pháp của người khác hoặc vi phạm Thỏa thuận bạn cấm hành động khi sử dụng phần mềm bản quyền.

3) Nếu bên thứ ba bị thiệt hại do bạn vi phạm các tiêu chuẩn ứng dụng, bạn phải tự chịu trách nhiệm pháp lý dưới danh nghĩa của mình, đồng thời bảo vệ và bồi thường cho Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A khỏi những tổn thất hoặc chi phí phát sinh thêm từ đó. Nếu không, Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A có quyền yêu cầu bồi thường.

4) Nếu Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A và các nhà cung cấp của công ty bị thiệt hại do bạn vi phạm pháp luật liên quan hoặc Thỏa thuận, bạn có trách nhiệm bồi thường cho Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A và các nhà cung cấp của công ty về những tổn thất và (hoặc) chi phí phát sinh từ đó .

  1. Tiêu chuẩn nội dung thông tin

6.1 Bạn cam kết sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm pháp luật hoặc hành vi không đúng đắn khi sử dụng dịch vụ, hành vi và hành vi đó bao gồm (nhưng không giới hạn):

6.1.1 Tải lên, chuyển giao hoặc chia sẻ thông tin có một trong các nội dung sau:

1) Phản đối những nguyên tắc cơ bản được xác định trong Hiến pháp;

2) Gây nguy hiểm cho an toàn nhà nước, làm lộ bí mật nhà nước, lật đổ quyền lực nhà nước, phá hoại sự đoàn kết nhà nước;

3) Làm tổn hại đến danh dự, lợi ích của nhà nước;

4) Kích động hận thù, phân biệt đối xử dân tộc và phá hoại đoàn kết dân tộc;

5) Phá hoại chính sách tôn giáo của nhà nước và cổ vũ tà giáo, mê tín dị đoan phong kiến;

6) Tung tin đồn nhảm, gây rối trật tự xã hội, phá hoại ổn định xã hội;

7) Truyền bá nội dung tục tĩu, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực, giết người và khủng bố hoặc tiếp tay cho tội phạm;

8) Xúc phạm, vu khống người khác, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác;

9) Chứa nội dung giả mạo, lừa gạt, gây tổn hại, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, quấy rối, xâm phạm, vu khống, thô tục, khiếm nhã hoặc nội dung phản cảm về mặt đạo đức;

10) Chứa các nội dung khác bị hạn chế hoặc bị cấm bởi luật pháp, quy định, quy tắc, quy định hiện hành và các tiêu chuẩn pháp lý khác.

VII. Chính sách riêng tư và dữ liệu

7.1 Điều quan trọng là Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A phải bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A chuẩn bị Chính sách bảo mật của Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A, trong đó các nội dung liên quan đến quyền sở hữu và bảo vệ sở hữu trí tuệ, thu thập, sử dụng, chia sẻ, lưu trữ và bảo vệ, v.v. thông tin của bạn sẽ được tiết lộ. Bạn nên đọc kỹ Chính sách bảo mật của công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A.

VIII. Điều khoản ngoại lệ

8.1 Trừ khi luật pháp có quy định khác, Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo tính bảo mật, hiệu lực, chính xác và tin cậy của phần mềm và công nghệ được cấp phép cũng như thông tin liên quan, nhưng Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A không thể để đảm bảo điều tương tự do hạn chế của các công nghệ hiện có.

8.2 Bạn hiểu rằng Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp do bất khả kháng và vi phạm của bên thứ ba.

8.3 Bạn phải chịu trách nhiệm về thương tích của nhân viên hoặc thương tích ngẫu nhiên hoặc gián tiếp gây ra bởi hoặc liên quan đến một trong những tai nạn sau:

1) Bên thứ ba sử dụng phần mềm được cấp phép hoặc thay đổi dữ liệu của bạn mà không được phép;

2) Chi phí và tổn thất phát sinh do sử dụng phần mềm được cấp phép;

3) Bạn hiểu sai về phần mềm được cấp phép;

4) Các tổn thất khác liên quan đến phần mềm bản quyền không thuộc trách nhiệm của Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A.

8.4 Bất kỳ phần mềm có nguồn gốc từ phần mềm được cấp phép nào khác không do Công ty TNHH Thế giới thông minh S&A phát triển và phát hành hoặc việc phát triển và phát hành không được Công ty TNHH Thế giới thông minh S&A cấp phép phát triển và phát hành đều là phần mềm bất hợp pháp. Việc tải, cài đặt và sử dụng phần mềm này có thể gây ra những rủi ro khó lường. Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và các tranh chấp phát sinh trong đó và Vui lòng nhập tên công ty sẽ có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt giấy phép ứng dụng và/hoặc tất cả các dịch vụ khác.

8.5 Bạn đã được thông báo rằng việc sử dụng Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A và nền tảng thông minh của nhà cung cấp có liên quan đến dịch vụ Internet, có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố không ổn định trong tất cả các liên kết. Mặc dù Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A đã thực hiện các biện pháp tự vệ nhưng dịch vụ có thể bị đình chỉ, chấm dứt, trì hoãn, bị hạn chế ứng dụng hoặc lỗi ứng dụng do các khiếm khuyết vốn có của Internet và truyền thông điện tử cũng như các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của bất kỳ bên nào. theo Thỏa thuận (bao gồm nhưng không giới hạn hỏa hoạn, lũ lụt, tấn công khủng bố, dịch bệnh, thiên tai, bạo loạn, virus đầu cuối, tấn công của hacker, lỗi mạng và lỗi thiết bị đầu cuối). Bạn đồng ý chịu các rủi ro nêu trên và đồng ý rằng Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A không chịu bất kỳ trách nhiệm nào khi việc vận hành bình thường các dịch vụ bị ảnh hưởng bởi việc xảy ra các rủi ro nêu trên.

9.1 Bạn nên hiểu rằng bạn sẽ sử dụng phần mềm được cấp phép theo phạm vi ủy quyền, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của phần mềm và nội dung có trong phần mềm và thực hiện các nghĩa vụ theo Thỏa thuận khi sử dụng dịch vụ của công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A. Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A sẽ chấm dứt giấy phép ứng dụng nếu bạn vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận.

9.2 Việc ứng dụng phần mềm của bạn phụ thuộc vào các dịch vụ hỗ trợ được cung cấp bởi các công ty liên quan đến Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A. Việc vi phạm các điều khoản, thỏa thuận, quy định, thông báo và các quy định liên quan khác của Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A và các công ty liên quan có thể dẫn đến việc sử dụng phần mềm được cấp phép thông thường không thành công, trong trường hợp đó, Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A có quyền chấm dứt giấy phép ứng dụng hoặc thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế giấy phép ứng dụng của bạn hoặc các quyền và lợi ích khác do Công ty TNHH Thế giới thông minh S&A kiểm soát theo thỏa thuận trong Thỏa thuận, bao gồm cả việc đình chỉ hoặc chấm dứt giấy phép ứng dụng của bạn.

9.3 Trong trường hợp bạn vi phạm Thỏa thuận hoặc các thỏa thuận khác đã ký với Công ty TNHH Thế giới thông minh S&A, Công ty TNHH Thế giới thông minh S&A và các nhà cung cấp của công ty có quyền thông báo cho các công ty liên quan, yêu cầu họ áp dụng các biện pháp hạn chế đối với quyền và lợi ích, bao gồm yêu cầu các công ty liên quan đình chỉ hoặc chấm dứt cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ cho bạn và thông báo một cách hợp pháp việc bạn vi phạm thỏa thuận trên các trang web do họ điều hành hoặc thực sự kiểm soát.

9.4 Phần mềm được cấp phép được tải xuống từ nền tảng tải xuống và bạn phải tuân thủ các quy định của nền tảng tải xuống, nền tảng hệ thống và nhà sản xuất thiết bị đầu cuối về cách ứng dụng và các hạn chế của phần mềm được cấp phép. Nếu bên thứ ba nêu trên xác nhận rằng bạn vi phạm thỏa thuận và Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A cũng như nhà cung cấp của công ty này là cần thiết thì Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A có thể chấm dứt giấy phép đăng ký của bạn theo yêu cầu của bên thứ ba.

9.5 Khi giấy phép ứng dụng chấm dứt, bạn sẽ ngừng sử dụng phần mềm được cấp phép và hủy tất cả các bản sao.

9.6 Bạn phải chịu mọi trách nhiệm bồi thường nếu Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A và những người dùng khác bị thiệt hại do bạn vi phạm các điều khoản trong Thỏa thuận.

  1. Luật điều chỉnh và khả năng tách biệt

10.1 Hiệu lực, giải thích, thay đổi, thực thi và giải quyết tranh chấp của Thỏa thuận tuân theo luật pháp của Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A. Nếu không có luật và quy định liên quan thì việc tham khảo các thông lệ kinh doanh quốc tế chung và (hoặc) thông lệ công nghiệp sẽ được áp dụng làm ra.

10.2 Tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận có thể được bạn và Công ty TNHH Thế giới thông minh S&A giải quyết thông qua thương lượng hữu nghị hoặc đưa ra tòa án có thẩm quyền của tỉnh Lào Cai nơi ký kết Thỏa thuận để xét xử.

10.3 Khi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận bị tòa án đó đánh giá là không hợp lệ, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác hoặc bất kỳ phần nào trong đó bạn và Công ty TNHH Thế Giới Thông Minh S&A sẽ thực hiện các điều khoản hợp lệ một cách thiện chí.